• Deutsch
  • Polski

Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra współpracują już od ponad 40 lat ze sobą. Nowy projekt „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 r. Podobnie jak poprzedni projekt „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

 

Jak doszło do powstania naszego aktualnego projektu?

Podczas licznych spotkań z udziałem osób z niepełnosprawnościami, seniorów, przedstawicieli różnych instytucji oraz osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wymienionych grup, podkreślano, że polsko-niemiecka współpraca w tym obszarze nie odbywała się dotychczas w sposób usystematyzowany i skoordynowany. Brak jest konkretnych wytycznych odnoszących się do pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, a przy tym potrzebna jest szczególnie analiza potrzeb tych grup docelowych. W wyniku licznych rozmów przedstawicieli obu miast ustalono wspólny cel, tj. utworzenie wzgl. uzupełnienie ukierunkowanej specjalnie na wymienione grupy docelowej sieci współpracy pomiędzy instytucjami i samorządami z Polski i Niemiec. Projekt ma być skierowany zarówno do osób z Polski jak i z Niemiec. W obu krajach istnieją podobne problemy seniorów i osób niepełnosprawnych. Problemy te są jednak różnie rozwiązywane. Dzięki polsko-niemieckiej wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej koncepcji opracowane zostanie modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy. Wyniki projektu będą bodźcem po obu stronach granicy w wymiarze ponadregionalnym do nowej współpracy, a także zmian w pracy z wymienionymi grupami osób.

 

Do  kogo skierowany jest nasz projekt? 

Grupą docelową projektu są osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz instytucje i organizacje, które angażują się w rozwiązywanie problemów wymienionych grup osób. Należą do nich osoby chore na stwardnienie rozsiane, nowotwory, osoby uczestniczące w terapiach zajęciowych, uczniowie szkół specjalnych (podstawowych i zawodowych) i seniorzy, w tym osoby z ograniczeniami w poruszaniu się i intelektualnymi.

 

Co konkretnie robimy?

W ramach projektu zostanie zorganizowanych łącznie 45 warsztatów – łącznie dla 900 osób z grup docelowych. Warsztaty odbędą się w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze. W spotkaniach wezmą – jako opiekunowie – udział także przedstawiciele instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych i seniorów (łącznie ok. 180 osób). W całym projekcie przewidzianych jest dla każdej z wymienionych wyżej grup średnio po pięć warsztatów skierowanych specjalnie dla danej grupy.

Warsztaty będą realizowane w trzech cyklach po 15 spotkań rocznie, przy czym każdy z cykli będzie miał swój temat przewodni. W warsztatach będzie brało udział średnio 25 osób – w tym uczestnicy i opiekunowie z instytucji partnerskich z obu miast partnerskich oraz pośrednik językowy.

W ramach warsztatów prowadzone będą między innymi zajęcia rehabilitacyjne i uaktywniające (hipoterapia, kinezjoterapia, muzykoterapia, warsztaty plastyczne, rzemiosła artystycznego itd.). Podczas warsztatów organizowane będą kursy językowe, dopasowane każdorazowo do poziomu językowego uczestników oraz zajęcia integracyjne, jak np. ogniska, wieczorki taneczne, wspólne wycieczki.

Dla uczestników i opiekunów organizowanych w Zielonej Górze warsztatów zostaną zorganizowane łącznie 24 wyjazdy studyjne do odpowiednich instytucji w Cottbus. Ich celem jest wzajemne poznanie się instytucji partnerskich i wymiana doświadczeń między nimi. Rocznie zaplanowanych jest sześć wyjazdów dla osób niepełnosprawnych i dwa wyjazdy dla grup seniorów z Zielonej Góry.

W ramach czterech konferencji specjalistycznych zostanie opracowany, oceniony i zestawiony wspólny materiał pokonferencyjny. Wyniki konferencji zostaną opublikowane w formie monografii i będą mogły być wykorzystane przez inne miasta.